Regionalny System Ostrzegania

XIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie
poniedziałek, 30 stycznia 2012 14:26

W dniu 24 stycznia 2012 roku odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie.

Podczas sesji przyjęto: sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2011 roku, kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2012 rok, informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.

Podjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042,
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020,
- w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Porządek obrad obejmował również odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
Głównym punktem XIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie było podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020 (poprzedni dokument: Strategia Miasta Złotowa na lata 2002-2010 wygasł z końcem 2010 roku). Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020 zawiera diagnozę społeczno-gospodarczą miasta, zadania i projekty strategiczne przewidziane do realizacji oraz system wdrażania i ewaluacji strategii. Projekt strategii został przygotowany przez firmę Lider Projekt Sp. z o. o. z Poznania, wyłonioną w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w ramach procedury dotyczącej wyboru wykonawcy przy udzielaniu zamówień poniżej 14 000 Euro. Następnie trwały prace nad treścią projektu, w których brał udział Komitet Społeczny ds. Rozwoju Strategii, w skład którego wchodzili: radni Rady Miejskiej w Złotowie, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Złotowie, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i przedsiębiorców.

Zarządzeniem nr 166/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 grudnia 2011r. przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020”.

Konsultacje miały na celu wyrażenie opinii o projekcie strategii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza oraz poprawki zgłoszone przez radnych na poszczególnych komisjach zakończyły proces prac nad projektem. Ostateczna wersja została przyjęta na XIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Na sesji obecny był wiceprezes firmy Lider Projekt Sp. z o. o. - Marcin Ługowiak, kierujący pracami nad strategią, który przedstawiał informację podsumowującą prace nad dokumentem. 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.