Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012
wtorek, 24 stycznia 2012 09:16

ZARZĄDZENIE Nr 11/12
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: nr 17 poz. 128; z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; z 2011 r.: nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857 ze zmianą z 2010 r.: nr 151 poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Dz.U. nr 28 poz. 146; nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726) i uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;
2) w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia,
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Stanisław Wełniak

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2012

Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej

Wzór korekty wniosku o przyznanie dotacji celowej

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.