Regionalny System Ostrzegania

Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012r.
wtorek, 24 stycznia 2012 09:04

ZARZĄDZENIE Nr 10/12
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania kultury, sztuki i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym, - ochrony i promocji zdrowia,
- integracji pomiędzy regionami partnerskimi współpracującymi z Gminą Miasto Złotów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z miasta Złotowa,
- turystyki i krajoznawstwa.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Regulamin konkursu, w tym zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w: 1. Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl; 2. w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres 21 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia; 3. na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa

/-/ Stanisław Wełniak

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012

Regulamin szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Wzór korekty z zakresu rzeczowego i finasowego złożonej oferty

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.