Regionalny System Ostrzegania

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa
piątek, 08 września 2017 13:11

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa. W konferencji wzięli udział: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, Aleksandra Zachęć – Sekretarz Gminy Miasto Złotów, Wiesław Orciuch – insp. ds. inwestycji i remontów Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz Katarzyna Olejarczyk ze Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Poruszone zostały następujące tematy: stanu realizacji miejskich inwestycji, Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, budowy i działalności punktów selektywnej odpadów komunalnych (PSZOK), nowych rozwiązań Smart City, akcji ekologicznych w mieście zaplanowanych w ramach sprzątania świata oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu.

Inwestycje miejskie w 2017 r.
Burmistrz przedstawił stan realizacji inwestycji miejskich w 2017 r. Na chwilę obecną zostały zakończone następujące zadania:
- zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ulicy Kopernika,
- budowa zatoki przy ulicy Grochowskiego umożliwiającej postój do 15 min rodzicom przywożącym/odbierającym dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie,
- budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej – montaż koła młyńskiego,
- przebudowa linii napowietrznej na ulicy Witosa na linię kablową,
- modernizacja ulicy Maćkowiczów,
- modernizacja zejścia wraz ze ścieżką nad Jeziorem Burmistrzowskim,
- budowa parkingu przy ul. Hubego (powstało 29 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych oraz zatoczka dla autobusów),
- wykonanie oświetlenia części ul. Leśnej w technologii ledowej.

Pierwotny termin zakończenia realizacji zadania przebudowy linii napowietrznej na ulicy Witosa na linię kablową został wydłużony. Powodem przesunięcia początkowego terminu zakończenia realizacji tej inwestycji jest położenie ulicy Witosa, która przebiega częściowo z naruszeniem granic działek miejskich. Tym samym przebudowa linii napowietrznej przez teren działek należących do miasta wydłużyła realizację tego zadania i spowodowała wzrost jej kosztów związanych z uzupełnieniem dokumentacji.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:
- budowa parkingu przy ul. Za Dworcem w Złotowie,
- budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym,
- sali sportowej przy ulicy 8 Marca w Złotowie (powstaną m.in. 2 sale do gry w squash),
- budowa budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki 15,
- pomnika ks. Bolesława Domańskiego,
- przebudowa ulic: Bocznej i Matejki,
- odbudowa mostu na rzece Głomi,
- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 przy ul. Królowej Jadwigi - II etap (zaplanowano m.in. budowę „Kosmicznego miasteczka” z grami planszowymi),
- przebudowa przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 ul. Królowej Jadwigi.

Budowa pomnika ks. Bolesława Domańskiego w formie ławeczki została ujęta w szerszym projekcie obejmującym m.in. ścieżką edukacyjną po Złotowie. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Krajna Złotowska”. Projekt w I etapie oceny został zakwalifikowany do dofinasowania. Obecnie trwa II etap oceny - ocena projektu w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Zakończenie przebudowy przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 ul. Królowej Jadwigi (oddział dla 75 dzieci) został zaplanowany na koniec września br. Natomiast zgłoszone przez mieszkańców uwagi dot. sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulic Bocznej i Matejki skierowano do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

W ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zostały zrealizowane następujące zadania:
- budowa chodnika przy blokach nr 4, 5 i 6 przy ul. Słowackiego,
- budowa Steet Workout na Półwyspie Rybackim,
- rozbudowa istniejącego placu zabaw na Półwyspie Rybackim i budowa integracyjnego placu zabaw na Półwyspie Rybackim (zadania zostały zrealizowane w ramach jednej inwestycji).

W trakcie realizacji jest budowa drogi dojazdowej do parkingu nad jeziorem Zaleskim.

Inwestujemy w ekologię
W ramach trwającej realizacji zadania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Królowej Jadwigi 54 zostaną zainstalowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,75 kWp (budynek szkoły) i o mocy 6,16 kWp (budynek Przedszkola Publicznego Nr 4). Ponadto w budynkach szkoły i przedszkola nastąpi wymiana oświetlenia łącznie w 192 pomieszczeniach o powierzchni 10.050,99 m?. Wymiana oświetlenia spowoduje roczne oszczędności rzędu ok. 35 tys. zł (przed modernizacją pobór wynosi 109,224 Kw, po realizacji inwestycji będzie wynosił 39,556 Kw). Zadanie to jest dofinansowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości do 661.000,00 zł umarzalnej w 40% Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Budownictwo mieszkalne w Złotowie
Na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku z lokalami mieszkalnymi (7 mieszkań) przy pl. Kościuszki 15 Gmina Miasto Złotów otrzymała dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 300.138,03 zł (umowa o dofinansowanie została już podpisana). Złotowskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego na realizację inwestycji budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (łącznie 18 mieszkań) przy ul. Rogatki wraz z zespołem garaży i infrastrukturą towarzyszącą również otrzymało pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.250.000,00 zł.

Złotowski Budżet Obywatelski 2018
Zakończyły się prace komisji powołanej do oceny formalnej i merytorycznej propozycji do Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zgłoszonych przez mieszkańców. Po weryfikacji wniosków do dalszego etapu, czyli głosowania dopuszczono 12 zadań.
Projekty - głosowanie

Od 18 września do 6 października br. mieszkańcy Złotowa będą mogli oddać swój głos na wybrany przez siebie projekt. Obowiązuje zasada: „1 głos 1 projekt”. W sali operacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie na czas głosowania zostanie wystawiona urna na formularze głosowania. Formularz głosowania będzie można również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (druk należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie). Po zakończeniu głosowania tj. po 20 października br. komisja przekaże wyniki z przeprowadzonego głosowania wraz z protokołem Burmistrzowi Miasta Złotowa w celu zgłoszenia przez niego zwycięskich propozycji do budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2018.

Smart City
W ramach nowoczesnych form rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom wprowadzono nową formę wykupienia biletu za postój pojazdu w strefach płatnego parkowania w Złotowie. Obecnie za pomocą usługi moBilet (tryb offline) można doładować konto i uiścić opłatę. Aplikacja jest darmowa i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.mobilet.pl. Planowane jest również uruchomienie możliwości uiszczania opłat za parkowanie kartą.

Nowością jest również system rejestracji wejść i wyjść dzieci w publicznych przedszkolach. Rejestracja będzie odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych umożliwiających: identyfikację dziecka, automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu, usprawnienie naliczania odpłatności za pobyt w przedszkolu, kontrolę dostępu osób odbierających dzieci.

W ramach nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych urząd – mieszkańcy Złotowa istnieją już:
- Alertownik - nowoczesna i darmowa płaszczyzna komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami naszego miasta. Alertownik to aplikacja, dzięki której mieszkańcy mogą łatwo i szybko zgłaszać odpowiednim referatom urzędu swoje inicjatywy oraz najbardziej palące problemy w ich bezpośrednim otoczeniu, np. uszkodzenia nawierzchni, różnego rodzaju awarie jak uszkodzenie lamp ulicznych czy dzikie wysypiska. Ponadto dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą otrzymywać z urzędu ostrzeżenia (np. komunikaty pogodowe, informacje o awariach lub zmianie ruchu drogowego), informacje dotyczące wydarzeń sportowych czy kulturalnych.

- Możliwość zgłoszenia awarii oświetlenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (zakładka „awaria oświetlenia” – na mapie miasta można wskazać konkretny punkt oświetleniowy i rodzaj awarii).

Akcja sprzątania świata i Europejski Dzień bez Samochodu
Akcja ekologiczna "sprzątanie świata" pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce” zostanie przeprowadzona w Złotowie w dniu 15 września. W programie m.in. sprzątanie Złotowa przez uczniów złotowskich przedszkoli i szkół, zwiedzanie RIPOK w Stawnicy, akcje promocyjne w szkołach, zbiórka zużytych baterii i zużytych telefonów komórkowych. Więcej informacji na temat akcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Urząd zaplanował również Europejski Dzień bez Samochodu, który odbędzie się pod hasłem „Zakręcony Złotów” dnia 22 września br. W programie: akcja bicia rekordu w biciu okrążeni dookoła złotowskiej promenady nad Jeziorem Miejskim, znakowanie rowerów przez policjantów, bezpłatne wypożyczanie rowerów miejskich, bezpłatne przeglądy i diagnozy rowerów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na konferencji Katarzyna Olejarczyk ze Związku Gmin Krajny przedstawiła informacje na temat gniazd selektywnej zbiórki odpadów i PSZOK-ów. W Złotowie PSZOK znajduje się w siedzibie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. przy ul. Szpitalnej 38 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00 w soboty i niedziele czynny w godzinach 8.00 - 14.00.
Wszyscy mieszkańcy Gmin należących do Związku Gmin Krajny, którzy mają złożoną deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi mają prawo do nieodpłatnego dostarczenia do PSZOK selektywnie zebranych odpadów obejmujących: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory i świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a ponadto zużyte opony, powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych. Związek Gmin Krajny jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie PSZOK-ów we wszystkich gminach należących do Związku.
Więcej informacji na stronie Związku Gmin Krajny w Złotowie

Na konferencji podniesiona została kwestia oszczędności będących wynikiem zmiany firmy brokerskiej w zakresie ubezpieczenia Gminy Miasto Złotów (obecnie jest nim firma Nord Partner). Dzięki zawarciu nowej umowy ubezpieczeniowej oszczędności miasta w stosunku do poprzedniej umowy wynoszą ok. 14 tys. zł. Ponadto rozszerzony został zakres ubezpieczenia oraz wysokości ubezpieczenia np. w wysokości OC z 0,5 mln zł do 1 mln zł.

 

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, fax. 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.